By   8 listopada 2017

W związku z realizacją programu nr BFH/72 3 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Luksemburskiego Trustu Spójności

Program debata podczas konferencji obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Kursy w Rzeszowie
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Drukowanie gazet
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sulęciński oraz m. Tychy

  Upoważnieni beneficjenci to: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „EKOMEL” Sp.z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Auto-Center s.c., Zakład Produkcji Jogurtu „MAGDA”, Naprawa i Konserwacja Urządzeń TV SAT ,TVP Krzysztof Wałaski, Stowarzyszenie TV-Kablowej „Łaska II” , AS kier Agnieszka Sulich, DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Innowacyjne Budownictwo Sp. z o.o., NET-ART Paweł Rymarczyk, T KOMP sp. z o.o., Zufu Sp. z o.o., LAZARSKI MANAGEMENT , „TORRO” Dariusz Skoczeń Spólka Jawna, Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.