By   4 sierpnia 2017

W związku z zamknieciem programu nr NHH/26 6 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Plan dyskusja w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Warsztaty w Katowicach
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL


 • Fundusz będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla bydła mlecznego
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: tarnowski oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., Zakłady Powlekania i Konfekcjonowania Tkanin „Grevita” S.A., Autogaz – Montaż i obsługa instalacji gazowych – Wojtasik J. , Usługi Asenizacyjne Kopańska Kazimiera, Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „ISOLUTIONS” Krzysztof Jaciw, Paweł Szewczyk Spółka Jawna, AGNAT Sp. z o.o., DEV-TOM Tomasz Wojnarowski, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Lago Sp. z o.o., RAFAŁ GAŁUSZEWSKI K&R Distributors, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Biuro Usług Księgowo Finansowych Urszula Obarzanek, Patcom Wojciech Wiktor Drewniak, Zakład Produkcyjny „Prozamet” inż. Karol Zarębski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.