By   13 czerwca 2017

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr DLU/55 9 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla kamiennego
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Daniel Uslugi Leśne, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET Sp. z o.o., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Gdańsk” Sp. z o.o., Marek Gwardzik, „VECTRA” S.A. , Przedsiębiorstwo Telekomunikacji i Teletransmisji TELEKACH Spółka z o.o., Alpla NDM Sp. z o.o., Eko-ceramika 2 S.C. M.Błażejewska, B.Błażejewska, FU-WI , Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB, StockWatch.pl Sp. z o.o., WOGIS , DELTA CONTROLS SP. Z O.O., DEKOR Media Sp. z o.o., DELTA

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.