By   16 marca 2017

W związku z podsumowaniem projektu nr TIJA/77 1 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan debata w czasie panelu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Pomiar skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele Na Warsztaty w Zakopanem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Nowy Sącz oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia „PROAMED” Sp. z o.o., RAWIBOX S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lech-Bruk Lech Mędykowski, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „Ostróda Yacht” , AGROPLUS PODLASIE Sp. z o.o., FITWELL SP. Z O.O., Holideo Sp. z o.o., Nieruchomości , SMT Software Sp. z o.o., Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny, Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o., WALA spółka z o.o., KONKRET

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.