By   15 listopada 2016

W związku z rozliczeniem programu nr SFM/72 5 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Ocena sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Wykłady w Rzeszowie
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: strzeliński oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A., Powszechny Bank Kredytowy S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Włókniarzy, Aster Sp. z o.o. , BUDMAT Bogdan Więcek, EG Design Anna Gruszecka, Infores Spółka z o.o., Linkeo Interaktywnie Paweł Blachura, Procom System , Vitrosilicon , FILD.NET Sp. z o.o., ŚLUSARSTWO, WYTWARZANIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH ALLADYN KONRAD BUKOWSKI, Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.