By   6 października 2016

W związku z audytem działania funduszowego nr TFR/72 7 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele NaKursy Menedżerskie
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa tytoniu
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zgierski oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT MAREK Uslugi ogólnobudowlane, Cementownia „Nowa Huta” S.A., Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A., KOB-MAR Marek Kobiella, GIM-SAT S.C. , Tomków Sp. z o.o. , BEZKARTEK.PL , CORE Arkadiusz Stanoszek , Grzegorz Błażewicz Benhauer, Life IT sp. z o.o. , Red2Black spółka z ograniczona odpowiedzialnością, UNIWAG Andrzej Starzyk, CASH HANDLING BUSINESS SOLUTIONS , „Jakmet” Spólka Jawna Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha, WIWAX

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.