By   9 września 2017

W związku z realizacją działania funduszowego nr BTR/62 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Szczyrku
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • Działalność agencji reklamowych
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jeleniogórski oraz m. Zabrze

  Upoważnieni beneficjenci to: BIEDROń PAWEL BiB Uslugi Remontowo Budowlane Handel Obwoźny, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BESSA Sp. z o.o. , Blachownia Holding S.A., „DIANA” Telewizja Kablowa J. Seidler, M. Betleja, W. Wołcz Sp. j., „ELSAT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. cywilna Golicz i Moś, Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „JANSAT” , Bio-Test , Euro Trend Sylwia Sendek, Isis System Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Długosz Długosz Stomatologia , Prawoteka Sp. z o.o. , UNIWAG Andrzej Starzyk, KIM Sp. z o.o., Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.