By   24 czerwca 2017

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr XKA/45 2 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Warsztaty w Kazimierzu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Jelenia Góra oraz skarżyski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., Zakład Usługowy „KUBUŚ” Adam Mroczkowski, Skład Gałuszka Sp.J., Lubuska Telewizja Przewodowa „LUB-SAT” sp. z o.o., Stowarzyszenie TV-Kablowej „Łaska II” , ANATEEO RAFAŁ WITKOWSKI, Eko Hybres , IZOHAN , Neoprimus Sp. z o.o. , Rezerwuj.net , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , Przemysław Papiewski – Praktyka lekarska dentystyczna, Grupa Advertis Paweł Gardasiewicz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.