By   24 maja 2017

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr POA/66 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Agenda debata podczas panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brodnicki oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „BETA”, Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., RANIKA Katarzyna Nitsch, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WIST” Spółka Cywilna , „TELMIX” Telewizja Kablowa Mirosław Pacek, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, FAN NET , HANIBOLT Krzysztof Żmijewski, MADAA , PROFIM Sp. z o.o., VALUE BASED ADVISORS Sp. z o.o., Agencja Transportowa Makro Service sp.o.o., „Jakmet” Spólka Jawna Andrzej Jałocha i Krzysztof Jałocha, Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.