By   10 kwietnia 2017

W związku z finalizacją działania funduszowego nr OMS/65 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Plan debata podczas konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: proszowicki oraz kościerski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „OPOLWAP” S.A., WEDEL S.A., Polskie Zakłady Optyczne S.A., „AZART-SAT” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” , „TAK Group Sp. z o.o.” , ANATEEO RAFAŁ WITKOWSKI, DomData AG Sp. z o.o., IQ LINE , Macrologic , PLANIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, BIOSTAT Katarzyna Tkocz-Wolny, Plasma SYSTEM S.A., Erpatech Beata Praga

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.