By   11 września 2016

W związku z finalizacją działania funduszowego nr WNH/47 7 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność taksówek osobowych
 • Szkoły policealne
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radziejowski oraz goleniowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Bukowiec Auto – Handel, Kompania Piwowarska S.A., Fabryka Urządzeń Dżwigowych S.A., Usługowa Spółdzielnia Inwalidów , Stowarzyszenie Bugaj V , „IT SYSTEM” , Booking City Sp. z o.o., Eco Instal Holding , INVESTIN , NEXUM Sp. z o.o., Solveco sp. z o.o., TUGEB POLBUD Sp. z o.o., EasyCall.pl SA, Tacholab sp. z o.o., KRAMO Krawczyk H. Krawczyk J. Mocarski J.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.