By   9 czerwca 2016

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ZOA/29 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Funduszu Społecznego

Program dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Menedżerskie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla pozostałych zwierząt
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radziejowski oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Michal Antosz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ROBOTY BUDOWLANO-WYKOńCZENIOWE I BRUKARSTWO, Hydro-Vacuum S.A., Strońskie Zakłady Kamienia Budowlanego „KAMBUD” Sp. z o.o., P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Przedsiębiorstwo Usługowe SET Spółka z o.o. , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR , EKO-AL , IQON CONSULTING , Lingaro Sp. z o.o., Paweł Błaszczyk BIS, Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o. o. , B-Act Sp. z o.o., AUTO-PARK Krzysztof Drobot, Alert Media Communiations

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.