By   12 maja 2016

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr YAM/12 7 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata w czasie panelu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Wyjazdy Integracyjne
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost współpracy pomiędzy jednostkami B+R oraz przedsiębiorstwami
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: puławski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „TRANSBUD-KRAKÓW” S.A. , Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Nowa Huta w Krakowie, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , „INTERPETRO” SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., FINET , GLOBNET , LUBSAD Sp. z o.o., R10 , Zakład Stolarski NOMI Mirosław Nowak, iFun4all spółka z o.o. , McMedia Group Daniel Pajda, AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.