By   12 kwietnia 2016

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr SMX/23 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Sprzedażowe
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej


 • Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sulęciński oraz łobeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe AUTOTRANS Sp. z o.o. , GERLACH S.A., F.H.U. MAS-BUD Karol Zacharek, Szczecińska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , SpTelek Sp. z o.o. , BUDIS , DEV-TOM Tomasz Wojnarowski, GTW Media , MR. MOON S.C Marcin Mamcarczyk i Tomasz Naryniecki, SYNTHCOMM , TELE-CHOICE , DGT Sp. z o.o., AUTO-PARK Krzysztof Drobot, VILLA OPTICA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.